Chất lỏng có đặc điểm gì ?

Chất lỏng có đặc điểm gì ?


a) Không có hình dạng nhất định, chiếm toàn bộ vật chứa nó, không nhìn thấy được.

b) Có hình dạng nhất định, nhìn thấy được.

c) Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.


Lời giải

Chọn c: Không có hình dạng nhất định, có hình dạng của vật chứa nó, nhìn thấy được.