Chất rắn có đặc điểm gì ?

Chất rắn có đặc điểm gì ?


a) Không có hình dạng nhất định.

b) Có hình dạng nhất định.

c) Có hình dạng của vật chứa nó.

Lời giải

Chọn b: có hình dáng nhất định