Chọn 1 lá đơn và 1 lá kép trong số lá đã mang đến lớp.

Chọn 1 lá đơn và 1 lá kép trong số lá đã mang đến lớp.

Lời giải

- Lá đơn: lá mít, lá ổi...

- Lá kép: lá phượng, lá sấu, …