Chọn một số hạt đỗ tốt, khô bỏ vào 3 cốc thủy tinh, mỗi cốc 10 hạt, cốc 1 không bỏ gì thêm, cốc 2 đổ nước cho ngập hạt khoảng 6 – 7 cm , cốc 3 lót xuống dưới những hạt đỗ một lớp bông ẩm rồi để cả 3 cốc ở chỗ mát (H35).

Đề bài

Chọn một số hạt đỗ tốt, khô bỏ vào 3 cốc thủy tinh, mỗi cốc 10 hạt, cốc 1 không bỏ gì thêm, cốc 2 đổ nước cho ngập hạt khoảng 6 – 7 cm , cốc 3 lót xuống dưới những hạt đỗ một lớp bông ẩm rồi để cả 3 cốc ở chỗ mát (H35)

- Sau 3 – 4 ngày, đếm số hạt nảy mầm ở mỗi cốc, viết kết quả của thí nghiệm vào bảng sau

STT

Điều kiện thí nghiệm

Kết quả thí nghiệm

(số hạt nảy mầm)

Cốc 1

10 hạt đỗ đen để khô

 

Cốc 2

10 hạt đỗ đen ngâm nước

 

Cốc 3

10 hạt đỗ đen trên bông ẩm

 

- Từ bảng trên hãy suy nghĩ để trả lời câu hỏi:

+ Hạt đỗ ở cốc nào đã nảy mầm?

+ Giải thích vì sao hạt đỗ ở các cốc khác không nảy mầm được?

+ Kết quả của thí nghiệm cho ta biết hạt nảy mầm cần những điều kiện gì?

Lời giải

+ HS làm thí nghiệm tự thống kê số lượng hạt nảy mầm ở các cốc 1 , cốc 2 , cốc 3 vào vở 

+ Từ kết quả của bảng nhận xét : 

+ Hạt đỗ ở cốc 3 nảy mầm.

+ Hạt đỗ ở cốc 1 không nảy mầm vì thiếu nước, hạt đỗ ở cốc 2 không nảy mầm vì thiếu khí oxi.

+ Điều kiện cho sự nảy mầm của hạt là nước và khí oxi.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”