Có gì khác nhau giữa lịch sử một con người và lịch sử xã hội loài người?

Có gì khác nhau giữa lịch sử một con người và lịch sử xã hội loài người?

Lời giải

- Lịch sử một con người là những hoạt động chủ yếu của một cá nhân trên các lĩnh vực chính trị, xã hội, học thuật,...

- Lịch sử xã hội loài người là toàn bộ những hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến ngày nay.