Cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân Nhật Bản diễn ra như thế nào?

Cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân Nhật Bản đã diễn ra như thế nào?

Lời giải

- Trong thập niên 30 của thế kỉ XX, ở Nhật Bản diễn ra quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước.

- Phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật Bản lan rộng khắp cả nước.

+ Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, trong những năm 1929 - 1939 cuộc đấu tranh của nhân dân diễn ra mạnh mẽ.

+ Lực lượng tham gia: các tầng lớp nhân dân, binh lính, sĩ quan Nhật,…

+ Số lượng: Trong năm 1939 có trên 40 cuộc đấu tranh phản chiến của binh lính và sĩ quan.

=> Cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân dân đã góp phần làm chậm lại quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản.