Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã đem lại kết quả như thế nào?

Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã đem lại kết quả như thế nào?

Lời giải

Kết quả của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng là đã giành lại được quyền làm chủ đất nước, sắp đặt việc cai trị trong 25 năm (776 - 791).