Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao ?

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục...

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục thất bại. Thu - đông năm 1947, sau nhiều ngày đêm chiến đấu, ta đã đánh bại cuộc tấn công quy mô lớn của quân Pháp lên Việt Bắc, bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.