Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì ?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ...

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ:

Tháng 2 - 1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp. Đại hội chỉ rõ rằng : để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi, phải phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.