Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi?

Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi?

Lời giải

Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán nhiều thay đổi:

- Đất nước mất hoàn toàn độc lập, bị chia thành 6 quận, sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc.

- Nhân dân ta phải chịu ách đô hộ tàn bạo, với những chính sách bóc lột và chế độ cai trị thâm hiểm.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”