Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta? Thời gian? Địa điểm?

Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta? Thời gian? Địa điểm?

Lời giải

- Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta. Đó là những dấu tích của Người tối cổ.

- Cách ngày nay 40 - 30 vạn năm tại các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn), người ta phát hiện những chiếc răng của Người tối cổ. Tại Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hóa), Xuân Lộc (Đồng Nai),… phát hiện nhiều công cụ đá ghè đẽo thô sơ.