Đề kiểm tra 15 phút - Chương Các nhóm thực vật - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Tại sao lại gọi rễ cây rêu là rễ giả ?

Câu 2  Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ớ chỗ ẩm ướt ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Nhóm nào là những thực vật có hoa, quả, hạt nằm trong quả ?

A. Dương xỉ.

B. Hạt kín.

C. Rêu.

D. Hạt trần.

2. Dương xỉ có những đặc điểm gì chứng tỏ chúng tiến hoá hơn quyết ?

A. Đã có rễ, thân, lá thực sự.

B. Đã có mạch dẫn.

C. Sinh sản bằng bào tử.

D. Cả A và B.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1Rêu có vai trò gì ?

Câu 2  Quyết có đặc điểm lớn gì giống và khác rêu ?

Câu 3  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

l. Nhóm nào sau đây gồm toàn cây thuộc nhóm thuộc nhóm Hạt trần ?

A. Thông, pơmu, hoàng đàn, kim giao.

B. Dương xỉ, bách tán, vải, nhãn,

C. Rau bợ, thông, tre, pơmu.

D. Kim giao, dừa cạn, mít, hoàng đàn.

2. Dựa vào dặc điểm chủ yếu nào để phân biệt lớp Hai lá mầm và Một lá mầm ?

A. Cấu tạo của hạt.

B. Số lá mầm của phôi.

C. Cấu tạo cơ quan sinh sản.

D. Cấu tạo cơ quan sinh dưỡng.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Các bậc phân loại chính của Thực vật là gì ?

Câu 2Cơ quan sinh sản của thông là gì ? Cấu tạo ra sao ?

Câu 3  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Giới Thực vật dược chia thành những ngành nào ?

A. Các ngành : Địa y, Tảo và Thực vật bậc cao.

B. Các ngành : Rêu, Dương xỉ, Hạt trần và Hạt kín.

C. Các ngành : Hạt trần, Hạt kín.

D. Các ngành : Vi khuẩn, nấm, Hạt trần và Hạt kín.

2. Quá trình phát triển của giới Thực vật được thành các giai đoạn chính theo trật tự sau :

A. Ba giai đoạn : xuất hiện thực vật ở nước xuất hiện thực vật ở cạn sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật Hạt kín.

B. Ba giai đoạn : xuất hiện thực vật ớ cạn xuất hiện thực vật ở nước sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật Hạt kín.

C. Ba giai đoạn : sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật Hạt kín  xuất hiện thực vật ở nước xuất hiện thực vật ờ cạn.

D. Ba giai đoạn : xuất hiện thực vật ở nước sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật Hạt kín  xuất hiện thực vật ở cạn.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Cây dương xỉ đại diện cho nhóm Quyết có đặc điểm gì về cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản?

Câu 2  Bào tử của dương xỉ có gì khác bào tử của rêu ?

Câu 3 Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Cây rêu có những đặc điểm cấu tạo gì ?

A. Đã có thân, lá nhưng cấu tạo vẫn đơn giản, thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn.

B. Chưa có rễ chính thức.

C. Chưa có hoa ; sinh sản bằng bào tử.

D. Cả A, B và C.

2. Vì sao thực vật Hạt kín lại có thể phát triển đa dạng, phong phú như ngày nay ?

A. Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng : rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ... trong thân có mạch dẫn phát triển.

B. Có hoa, quả với nhiều dạng khác nhau, hạt nằm trong quả là một ưu thế của các cây hạt kín vì nó được bảo vệ tốt hơn.

C. Môi trường sống đa dạng.

D. Cả A, B và C

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Vòng cơ ở túi bào tử của dương xỉ có tác dụng gì ? So sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn ?

Câu 2  Hãy xác định các câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

 

1

Rêu là những thực vật sống ở cạn đầu tiên, có cấu tạo đơn giản.

 

 

2

Rêu đã có rễ, thân, lá chính thức.

 

 

3

Rêu có thể phát triển được ở mọi loại môi trường.

 

 

4

Dương xỉ đã có các mạch dẫn làm chức năng vận chuyển.

 

 

5

Cơ quan sinh sản của thông là nón cái.

 

 

6

Thông chưa có hoa và quả.

 

 

7

Hạt thông nằm lộ trên các lá noãn hở.

 

 

8

Hạt kín là nhóm thực vật tiến hoá hơn cả.

 

 

9

Các cây hạt kín được chia thành hai lớp là : lớp có lá mầm và lớp không có lá mầm.

 

10

Giới Thực vật được chia thành nhiều ngành có những đặc điểm khác nhau.

 

11

Cây trồng bắt nguồn từ cây dại.

 

12

Các cây Hạt trần ở nước ta đều không có giá trị thực tiễn.

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Nhận xét về đặc điểm chung của dương xỉ. Làm thế nào để nhận biết được một cây thuộc Dương xỉ ?

Câu 2  Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với nội dung ở cột A rồi điền vào cột trả lời về các đặc điểm so sánh rêu và cây có hoa.

Cột A

(Các loại cây)

Cột B

(Các đặc điểm tương ứng)

Trả lời

1. Rêu

2. Cây có hoa

a) Sinh sản bằng bào tử.

b) Sinh sản bằng hạt.

c) Thân, lá có mạch dẫn.

d) Thân, lá không có mạch dẫn.

e) Có rễ thật.

f) Có rễ giả.

g) Có hoa.

h) Không có hoa.

1 ...

2 …

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Quyết cổ đại có liên quan đến sự hình thành than đá như thế nào ?

Câu 2 Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các loại cây)

Cột B

(Đặc điểm)

Trả lời

  1. Hạt trần
  2. Hạt kín

a)       Rễ, thân, lá phát triển rất đa dạng.

b)       Rễ, thân, lá thật.

c)       Có mạch dẫn.

d)       Mạch dẫn phát triển hoàn thiện.

e)       Có hoa.

f)      Chưa có hoa, quả.

g)       Hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

h)       Hạt nằm trong quả.

1 ...

2 ...

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Giới Thực vật được phân chia thành những ngành chính nào ?

Câu 2 Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Bào tử khi thoát ra khỏi túi bào tử sẽ phát triển thành cây rêu mới.

 

2

Một số loài hạt trần nước sống ở đầm lầy, khi chết tạo thành lớp than bùn dùng làm phân bón và chất đốt.

 

3

Hầu hết những dương xỉ (hay quyết nói chung) hiện đang sống đều có dạng thân gỗ, kích thước lớn và phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới.

 

4

Cơ sở của phân loại thực vật là dựa vào các đặc điểm (hình thái, cấu tạo giải phẫu...) của thực vật.

 

5

Lá của một số cây hai lá mầm có khi có các gân lớn xếp hình cung.

 

6

Nón đực là tập hợp của các vảy (lá noãn), trên đó mang noãn (lá noãn hở), bên trong noãn có tế bào sinh dục cái (noãn cầu).

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Các nhóm lớn trong giới Thực vật khác nhau ở những đặc điểm cơ bản nào ?

Câu 2  Nhóm có phải là một khái niệm chính thức trong phân loại không ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 10 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Cây hạt trần phân biệt với hạt kín ở những đặc điểm nào ?

Câu 2  Hạt kín xuất hiện và chiếm ưu thế trong điều kiện môi trường như thế nào ? Chúng có đặc điem gì thích nghi với điều kiện môi trường ?

Câu 3 Để cải tạo cây trồng, người ta cần làm gì ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Quá trình phát triển của giới Thực vật là liên tục từ thấp đến cao, trong đó ba giai đoạn quan trọng được đánh dấu bằng sự xuất hiện các nhóm thực vật có liên quan đến những thay đổi lớn của điều kiện môi trường. Cho biết ba giai đoạn đó là gì ?

Câu 2 . Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi và tiến hoá của thực vật ?

Câu 3 Thực vật Hạt kín xuất hiện trong điều kiện nào ? Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi được với điều kiện đó ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Giải thích vì sao có sự khác nhau giữa cây hoang dại và cây trồng thông qua một số ví dụ.

Câu 2  Tại sao lại có cây trồng ? Nguồn gốc của nó từ đâu ?

Câu 3 . Cây trồng khác cây dại như thế nào ? Do đâu có sự khác nhau đó?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”