Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Câu 1. Năng lượng là gì? Người ta chia năng lượng thành mấy loại, đặc điểm của mỗi loại? trong tế bào có những loại năng lượng nào?

Câu 2. Enzim là gì? nêu cấu trúc của enzim?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Câu 1. Nêu cấu trúc của ATP. Giải thích tại sao ATP được coi là đồng tiền năng lượng của tế bào?

Câu 2. Trình bày khái niêm, bản chất và phương trình chuyển hóa của hô hấp tế bào?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Câu 1. Căn cứ vào cấu trúc và cơ chế hoạt động của enzim hãy giải thích vì sao mỗi enzim chỉ xúc tác cho 1 phản ứng nhát định?

Câu 2. So sánh quá trình hô hấp tế bào với các quá trình đốt nhiên liệu vẫn diễn ra hang ngày trong cuộc sống như đốt củi than hay dầu..?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Câu 1. Giải thích tuật ngữ” rối loạn chuyển hóa” trong chuyển hóa vật chất của tế bào?

Câu 2. Hô hấp tế bào được chia làm mấy giai đoạn, là những giai đoạn nào? Mỗi giai đoại của quá trình hô hấp diễn ra ở đâu và sản phẩm là gi?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Câu 1. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng  đến hoạt tính của enzim?

Câu 2. Mối liên hệ  giữa 2 pha của quá trình quang hợp, và giải thích tại sao chu trình Kenvin còn được gọi là chu trình C3?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Câu 1.Trình bày khái niệm, đặc điêm và ý nghĩa của chuyển hóa vật chất?

Câu 2. Tế bào tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất như thế nào?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Câu 1. Nêu khái niệm, cấu trúc và cơ chế tác động của enzim?

Câu 2. Nêu khái niệm quang hợp, viết phương trình tổng quát cảu quá trình quang hợp? Quang hợp được nhóm sinh vật nào thực hiện.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Câu 1. Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu và sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gi? Tại sao gọi là con đường C3 và là một chu trình?

Câu 2. Tế bào thực vật có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia thành các xoang tương đối cách biệt có lợi gì cho sự hoạt động của enzim? Giải thích.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương III - Phần 2 - Sinh học 10

Câu 1. Trình bày mối liên quan giữa hô hấp và quang hợp

Câu 2. Giải thích tại sao tế bào cơ co liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể tiếp tục co được nữa.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”