Đề kiểm tra 15 phút - Chương Lá - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Gân lá nằm ở vị trí nào ? Có những kiểu gân lá chính nào ? Cân cứ vào hình dạng của phiến lá, người ta có thể phân lá thành những dạng nào ?

Câu 2. Hình dạng, kích thước, màu sắc của phiến lá, diện tích bể mặt của phần phiến so với cuống như thế nào ? Phần phiến các loại lá có điểm gì giống nhau ? Những điểm giống nhau đó có tác dụng gì đối với việc thu nhận ánh sáng của lá ?

Câu 3 . Lá đơn, lá kép có cấu tạo như thế nào ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Cách bố trí của lá ở các mấu thân có lợi gì cho việc nhận ánh sáng của các lá trên cây ? Phiến lá được cấu tạo như thế nào ?

Câu 2 Biểu bì có cấu tạo như thế nào ?

Câu 3. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây xanh ?

A.   Ánh sáng, nước.

B. Ánh sáng, nhiệt độ, không khí, đất.

C.  Hàm lượng khí cacbônic và nhiệt độ.

D. Cả A và c.

2.  Phần lớn nước vào cây được sử dụng làm gì ?

A.   Được mạch gỗ vận chuyển đi nuôi cây.

B.   Dùng để chế tạo chất dinh dưỡng cho cây.

C.   Được lá thải ra môi trường.

D.    Dùng cho quá trình quang hợp.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Lỗ khí có cấu tạo và hoạt động như thế nào ?

Câu 2. Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

Cột B

Trả lời

(Các loại lá biến dạng)

(Đặc điểm - Chức năng)

 

1. Lá biến thành gai

2. Tua cuốn

3. Tay móc

4. Lá vảy

5. Lá dự trữ

6. Lá bắt mồi

a)      Lá có dạng gai nhọn, làm giảm

sự thoát hơi nước.

b)      Lá có dạng tua cuốn, giúp cây leo lên cao.

c)      Lá ngọn có dạng tay có móc, giúp cây bám để leo lên cao.

d)     Lá phủ trên thân rễ, có dạng vảy mỏng, màu nâu nhạt hay vàng nhạt, che chở, bảo vệ cho chồi của thân rễ.

e)      Gân lá phát triển thành bình có nắp đậy, thành bình có tuyến tiết chất dịch thu hút và tiêu hoá được sâu bọ. Trên lá có nhiều lông tuyến tiết chất dính thu hút sâu bọ. Bắt và tiêu hoá sâu bọ để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.

f)       Bẹ lá phình to thành vảy dày, màu trắng, chứa chất dự trữ cho cây.

  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...
  5. ...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Chức năng của lục lạp là gì ?

Câu 2  Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống :

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Lá đơn có cuống nằm ngay dưới chồi nách, mỗi cuống chỉ mang một phiến, cả cuống và phiến cùng rụng một lúc.

 

2

Có hai kiểu gân lá : hình mạng, hình song song.

 

3

Gân lá bao gồm mạch gỗ và mạch rây, có chức năng vận chuyển các chất.

 

4

Lá gồm có phiến và cuống, trên phiến có nhiều gân.

 

5

Lá chế tạo tinh bột suốt ngày đêm.

 

6

Cây hô hấp suốt ngày đêm.

 

7

Nước, khí cacbônic là nguyên liệu cho cây quang hợp.

 

8

Phần lớn nước do rễ hút vào cây được dùng để chế tạo chất hữu cơ.

 

9

Hiện tượng thoát hơi nước qua lá có vai trò quan trọng trong

đời sống của cây.

 

10

Lá của cây xương rồng biến thành gai để không bị động vật ăn.

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên và lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt dưới giống nhau ở đặc điểm nào ? Đặc điểm này phù hợp với chức năng nào ?

Câu 2. Lớp tế bào thịt lá nào có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chế tạo chất hữu cơ ? Lớp tế bào thịt lá nào có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chứa và trao đổi khí ?

Câu 3 . Cấu tạo của gân lá như thế nào ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Cấu tạo của phần thịt lá có những đặc điểm gì giúp nó thực hiện được chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây ?

Câu 2. Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Lá đơn có cuống nằm ngay dưới chồi nách, mỗi cuống mang hai phiến lá, cả cuống và phiến rụng cùng một lúc.

 

2

Lá kép có cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang một phiến lá.

 

3

Lá mọc cách : mỗi mấu của thân hay cành chỉ mang 1 lá.

 

4

Biểu bì chỉ có ở mặt trên của phiến lá.

.

5

Thịt lá gồm nhiểu lớp tế bào có vách mỏng, chứa nhiều lục lạp làm chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây.

 

6

Chất khí được tạo ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột là khí cacbônic.

 

7

Thiếu hoặc thừa nước, quá trình quang hợp của cây đều gặp khó khăn.

 

8

Khi không có khí nitơ, quá trình quang hợp của cây không xảy ra.

 

9

Khi không có ánh sáng, cây thải ra nhiều khí cacbônic.

 

10

Thoát hơi nước có tác dụng làm cho lá được dịu mát khi trời nắng gắt và giữ cho lá khỏi bị đốt nóng.

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào ? Chức năng của mỗi phần là gì?

Câu 2. Ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Lá cây đậu Hà Lan thuộc loại

A.tay móc.

B. tua cuốn,

C. lá vảy.

D. lá bắt mồi.

2. Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ?

A. Phiến lá có nhiều hình dạng và kích thước rất khác nhau.

B. Có nhiều kiểu gân lá.

C. Có 2 loại lá chính : lá đơn và lá kép.

D. Cả A, B và C

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Lỗ khí có những chức năng gì ? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

Câu 2 Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì ?

Câu 3 Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những

câu sau.

Hô hấp và ...( 1)… là 2 quá trình trái ngược nhau vì sản phẩm của quang hợp: chất hữu cơ và ...(2)... là nguyên liệu của hô hấp và ngược lại sản phẩm của hô hấp : hơi nước và khí ...(3)... là nguyên liêu cho quang hợp. Tuy nhiên, hô hấp và quang hợp có quan hệ chặt chẽ với nhau vì hô hấp cần ...(4)... do quang hợp chễ tạo, quang hợp lại cần .. .(5)… do hô hấp cung cấp.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Vì sao ở rất nhiều loại lá, mặt trên có màu sẫm hơn mặt dưới ? Một số loại lá có hai mặt lá màu không khác nhau, cách mọc của những lá đó có gì khác với cách mọc của đa số các loại lá ?

Câu 2 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Vì sao mặt trên lá có màu sẫm hơn mặt dưới ?

A. Vì các tế bào thịt lá ở phía trên có nhiều lục lạp hơn.

B. Vì các tế bào mặt trên thoát hơi nước mạnh hơn.

C. Vì các tế bào mặt trên có kích thước lớn hơn.

D. Cả A, B và C.

2. Những nguyên liệu nào được lá cây sử dụng để chế tạo tinh bột ?

A. Diệp lục trong lá, nước, khí ôxi trong không khí, năng lượng ánh sáng mặt trời.

B. Diệp lục trong lá, nước, khí cacbônic trong không khí, năng lượng ánh sáng mặt trời.

C. Diệp lục trong lá, nước, khí nitơ trong không khí, năng lượng ánh sáng mặt trời.

D. Diệp lục trong lá, khí ôxi, khí cacbônic trong không khí, năng lượng ánh sáng mặt trời.

3. Cần trồng cây đúng thời vụ vì

A. cây sẽ được thoả mãn được những đòi hỏi về các điều kiện bên ngoài giúp cho sự phát triển của cây.

B. cây sẽ có nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển của cây.

C. cây sẽ có ánh sáng thích hợp cho sự phát triển của cây.

D. cây sẽ có hàm lượng nước thích hợp cho sự phát triển của cây.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Lá có những chức năng gì ?

Câu 2. Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các quá trình)

Cột B

(Diễn biến, vai trò)

Trả lời

1. Quang hợp

2. Hô hấp

3. Thoát hơi

nước

a)      Lục lạp trong tế bào thịt lá thu nhận năng lượng

ánh sáng, sử dụng nước và khí cacbônic để chế tạo

tinh bột và nhả khí ôxi.

b)      Cây hấp thụ khí ôxi, phân giải chất hữu cơ sản

sinh ra năng lượng, đồng thời thải khí cacbônic và hơi nước.

c)      Phần lớn nước vào cây được thải ra ngoài qua lá.

d)     Tạo chất hữu cơ nuôi cây và bản thân thực vật lại là thức ăn cho động vật và người. Cung cấp khí ôxi cho hô hấp của các sinh vật khác.

e)      Tạo năng lượng cho hoạt động sống của cây. Làm tăng lượng khí cacbônic trong không khí (nhất là ban đêm).

f)       Làm cho lá không bị đốt nóng dưới ánh sáng mặt trời. Tạo sức hút giúp cây vận chuyển nước từ rễ lên lá.

1 …

2 ...

3 …

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Có những loại lá biến dạng nào ?

Câu 2 . Thân non có màu xanh có tham gia quang hợp được không ? Vì sao ? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây đảm nhận ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Khí cacbônic có vai trò như thế nào với quá trình quang hợp ?

Câu 2 . Quang hợp có ý nghĩa gì ?

Câu 3. Quá trình hô hấp của cây là gì ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Vì sao nói hô hấp và quang hợp là hai quá trình trái ngược nhau nhưng vẫn có quan hệ chặt chẽ với nhau ?

Câu 2. Những đặc điểm nào của lớp tế bào biểu bì phù hợp với chức năng bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong ?

Câu 3 . Vì sao ở rất nhiều loại lá, mặt trên có màu sẫm hơn mặt dưới ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Cây hô hấp vào thời gian nào ?

Câu 2  Tại sao khi trồng trọt phải cày bừa cho đất thoáng và tơi xốp.

Câu 3 . Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 15 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Vì sao cây phải hút rất nhiều nước ? Phần lớn nước vào cây đi đâu ?

Câu 2. Lá có những hoạt động chức năng chủ yếu nào ? Hãy so sánh các hoạt động đó ? Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Câu 2. Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn.

Câu 3. Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì ? Lá của một số loại cây xương rồng biến thành gai để làm gì ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”