Đề kiểm tra 15 phút - Chương Sinh sản sinh dưỡng - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Sinh sản sinh dưỡng - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ? Sinh sản sinh dưỡng do người được hiểu như thế nào ?

Câu 2  Giâm cành là gì ? Giâm cành thích hợp với những đối tượng nào ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Trong các phương pháp sau, phương pháp nhân giống nào nhanh nhất và hiộu quả kinh tế nhất?

A. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

B. Giâm cành, chiết cành,

C. Ghép cây, chiết cành.

D. Cả A và B.

2. Muốn diệt cỏ dại người ta phải

A. nhặt bỏ được toàn bộ phần thân rễ ngầm ở dưới đất.

B. cắt toàn bộ phần cỏ trôn mặt đất.

C. loại bỏ hết lá

D. cả A, B và C.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Sinh sản sinh dưỡng - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Chiết cành là gì ? Chiết cành gồm những bước nào ?

Câu 2 . Ghép cành là gì ?

Câu 3. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Khoai tây sinh sản bằng

A. thân rễ.

B. thân củ.

C. thân bò.

D. lá.

2. Rau má sinh sản bằng

A. thân bò.

B. thân rễ.

C. rễ củ.

D. lá.

3. Cây gừng sinh sản bằng

A. thân bò.

B. thân rễ.

C. rễ củ.

D. lá.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Sinh sản sinh dưỡng - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Nhân giống vô tính trong ống nghiệm được tiến hành như thế nào ? Nó có ưu điểm gì

Câu 2 . Hãy xác định những câu trả lời dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Lá thuốc bỏng rơi xuống nơi ẩm có thể tạo thành những cây mới.

 

2

Ở một số cây có hoa, rễ, thân, lá có thể tạo tành cây mới.

 

3

Giâm cành, chiết cành, ghép cây là các hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.

 

4

Ở cành chiết, rễ mọc ra ở cả hai phía của vết cắt.

 

5

Muốn diệt cỏ dại phải nhặt bỏ toàn bộ phần thân rễ ngầm ở dưới đất.

 

6

Khoai lang, khoai tây đều được trồng bằng củ.

 

7

Nhân giống vô tính trong ống nghiệm là phương pháp tạo ra rất nhiều cây mới từ một mô.

 

8

Sinh sản sinh dưỡng do người gồm có các hình thức như : giâm, chiết, ghép, nhân giống vô tính.

 


Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Sinh sản sinh dưỡng - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Khoai tây sinh sản bằng gì ?

Câu 2 . Ghép mắt gồm những bước nào ?

Câu 3. Chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các hình thức sinh sản sinh dưỡng nhân tạo)

Cột B

(Ví dụ)

Trả lời

1. Giâm cành.

a) Sắn

l…

2. Chiết cành.

b) Bưởi

2...

3. Ghép cây.

c) Mía

3...

4. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm

d) Nhãn

4...

 

e) Cà chua

 5...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Sinh sản sinh dưỡng - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Giâm cành được thực hiện như thế nào ? Những cây nào được trồng bằng cách giâm cành ?

Câu 2 . Tại sao khi chiết cành, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ phía trên của vết cắt ?

Câu 3 Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Cây cỏ tranh, cây củ gấu có thân rễ hình củ, từ đó mọc rễ rồi phát triển thành cây mới.

 

2

Từ củ khoai tây (thân biến dạng) có thể mọc chồi rồi phát triển thành cây con.

 

3

Giâm cành là tạo điều kiện cho cành ra rễ ngay trên cây rồi cắt cành đó đem trồng thành cây mới.

 

4

Rễ một số cây có khả năng mọc ra chồi con đâm lên khỏi mặt đất, từ đó lại ra rễ và phát triển thành cây mới.

 

5

Cơ sở của sinh sản sinh dưỡng là giảm phân và thụ tinh.

 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”