Đề kiểm tra 15 Phút - Chương tế bào thực vật - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 1 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Muốn có hình ảnh phóng to hơn vật thật, ta phải dùng thiết bị gì ? Kính lúp có cấu tạo như thế nào ?

Câu 2  Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Không phải cơ quan nào của thực vật cũng được cấu tạo từ tế bào.

 

2

Chỉ tế bào thực vật mới có vách tế bào.

 

3

Tế bào thịt lá chứa lục lạp.

 

4

Mô là một nhóm tế bào có cùng hình dạng, cấu tạo nhưng giữ chức năng khác nhau.

 

5

Tất cả các tế bào đều có khả năng phân chia.

 

6

Không bào ở tế bào trưởng thành có kích thước lớn hơn tế bào non.

 

7

Mỗi tế bào thực vật đều gồm những thành phần sau : vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân.

 

8

Lục lạp là bào quan nằm trong chất tế bào.

 

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 2 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Có phải tất cả các tế bào đều có kích thước nhỏ bé không ?

Câu 2 Trong một cơ quan chỉ có một loại tế bào thôi có đúng không ?

Câu 3  Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Thành phần tế bào)

Cột B

(Chức năng)

Trả lời

1. Vách tế bào

2. Màng sinh chất

3. Chất tế bào

4. Nhân

5. Không bào

a) Làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

b) Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

c) Bao bọc ngoài chất tế bào.

d) Nơi diễn ra các hoạt động sống cơ bản

của tế bào.

e) Chứa dịch tế bào.

1...

2…

3...

4...

5...

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 3 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1Cơ thể thực vật lớn lên bằng cách nào ?

Câu 2 . Sự lớn lên của các cơ quan của thực vật là nhờ những quá trình nào ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Cơ thể thực vật lớn lên do những yếu tố nào ?

A. Sự tăng kích thước của từng tế bào do sự lớn lên của tế bào.

B. Sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia.

C. Câu A và B sai.

D. Cả A và B.

2. Mô là gì ?

A. Là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

B. Là nhóm tế bào thực hiện những chức năng khác nhau.

C. Là nhóm tế bào cùng thực hiện một chức năng.

D. Là những tế bào có cấu tạo khác nhau cùng thực hiện một chức năng.

3. Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với cây ?

A. Làm cho cây duy trì nòi giống.

B. Làm cho cây lớn lên

C. Giúp cây phát triển nòi giống.

D. Giúp cây sinh trướng và phát triển.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 4 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước như thế nào ? Bao gồm những thành phần gì ?

Câu 2. Mô phân sinh có quan hệ với các loại mô khác như thế nào ?

Câu 3 . Các tế bào lớn lên như thế nào ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”