Đề kiểm tra 15 phút - Chương Thân - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 (3 điểm). Thân giữ chức năng gì ?

Câu 2 (3 điểm). Chồi hoa và chồi lá khác nhau như thế nào ?

Câu 3 (4 điểm). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S), rồi ghi vào ô trống trong bảng dưới đây.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Ở ngọn thân và cành có chồi ngọn, dọc thân và cành có chồi nách.

 

2

Chồi nách gồm 2 loại : chồi hoa và chồi lá.

 

3

Thân đứng chỉ có hai dạng là thân gỗ và thân cột.

 

4

Sự dài ra của thân các loại cây là giống nhau.

 

5

Vỏ của thân non gồm biểu bì và thịt vỏ.

 

6

Trụ giữa chính là ruột, bao gồm những tế bào có vách mỏng.

 

7

Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.

 

8

Cây gỗ lâu năm có dác và ròng.

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Thân cây dài ra là do đâu ?

Câu 2  Sự dài ra của các loại thân cây có giống nhau không ?

Câu 3  Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

Cột B

Trả lời

1.

Phần vỏ ở miền hút

a)

Gồm biểu bì và thịt vỏ.

1 ...

 

Của rễ.

b)

Gồm biểu bì, thịt vỏ và lông hút.

2 ...

2.

Phần trụ giữa ở miền hút của rễ.

c)

Gồm ruột và các bó mạch, mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ.

3       ...

4

3.

Phần vỏ ở thân non.

d)

Gồm ruột và các bó mạch, mạch

 

4.

Phần trụ giữa ở thân

 

rây ờ ngoài, mạch gỗ ỡ trong.

 

 

Non.

 

 

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Các bộ phận của thân non có chức năng gì ?

Câu 2 . Hãy chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi ghi vào cột trả lời.

Cột A

Cột B

Trả lời

1. Dác

a)    Là lớp gỗ màu sáng.

b)       Là lớp gỗ màu thẫm.

c)       Nằm ở phía ngoài.

d)       Nằm ở phía trong.

e)   Gồm những tế bào mạch gỗ.

f)    Gồm những tế bào chết, vách dày, rắn chắc.

g)       Có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

h)      Có chức năng nâng đỡ cây.

1 ...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Đối với những cây hai lá mầm, cấu tạo phần thân non và phần thân già (trưởng thành) có khác nhau không ?

Câu 2. Tại sao có cây cần phải tỉa cành, có cây cần phải ngắt ngọn ? Cho ví dụ.

Câu 3. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1.  Trụ giữa của thân non có chức năng gì ?

A. Chứa chất dự trữ.

B. Vận chuyển nước, muối khoáng,

C. Vận chuyển chất hữu cơ.

D. Cả A, B và C.

2. Thân cây trưởng thành gồm những bộ phận nào ?

A. Vỏ, thịt vỏ, tầng sinh vỏ.

B. Mạch rây, mạch gỗ, tầng sinh trụ.

C. Vỏ, thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ.

D. Cả A và B.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Ngoài mô phân sinh ngọn, một số cây còn có loại mô nào giúp

cây dài ra ?

Câu 2. Vì sao hầu hết các cây một lá mầm (lúa, ngô, cỏ...) và các cây hai lá mầm thân có sống một năm (đậu, vừng, cải...) sau một thời gian sinh trưởng không lớn lên được ?

Câu 3 . Chọn những từ, cụm từ phù hợp trong những từ : a) tế bào,

b)  bấm ngọn, c) thân bò, d) thân cột, đ) thân quấn, e) mạch rây,f) mạch gỗ, e) biến dạng rồi điền vào chỗ trống trong những câu sau :

1. Tuỳ theo cách mọc của thân mà người ta chia làm ba loại : thân đứng (thân gỗ, ..thân cỏ), thân leo (..., tua cuốn) và ...

2. Để tăng năng suất cây trồng, tuỳ từng loại cây mà ... hoặc tỉa cành vào những giai đoạn thích hợp.

3. Thân cây dài ra do sự phân chia ... ở mô phân sinh ngọn.

4. Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ ... Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển trong cây nhờ …

5.  Một số loại thân … làm các chức năng khác của cây.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Có những loại thân biến dạng nào ? Cho ví dụ.

Câu 2. Hãy chọn những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau.

Đối với những cây ...(1) … cấu tạo phần thân non và phần thân trưởng thành khác nhau. Phần ...(2)... nằm ở ngọn thân và ngọn cành. Phần này thường có màu ...(3)... Cấu tạo trong của thân non gồm 2 phần chính: vỏ và trụ giữa, vỏ gồm biểu bì và ...(4)…; trụ giữa gồm các bó mạch xếp thành vòng (mỗi bó mạch có mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột. Cấu tạo trong của phần thân trưởng thành gồm vỏ, ...(5)... và ruột. Thân cây to ra do sự phân chia các tế bào ...(6)...

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Tại sao đếm số vòng gỗ có thể xác định được tuổi của cây nhiệt đới ?

Câu 2  Thân có những chức năng gì ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng.

Thân cây gồm: 

A. Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

B. Thân chính, cành, lá.

C. Thân chính, cành, chồi ngọn.

D. Cành, chồi ngọn và chồi nách.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Những điểm giống nhau giữa thân và cành là gì ?

Câu 2  Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Mỗi cây thường có một thân chính, hướng thẳng đứng.

 

2

Dọc thân và cành có lá, ở kẽ lá là chồi nách.

 

3

Chồi nách gồm 3 loại : chồi hoa và chồi lá, chồi ngọn.

 

4

Cây thân cỏ, nhất là thân leo (như mồng tơi, mướp, bí...) dài ra rất chậm.

 

5

Để tăng năng suất cây trồng, tùy từng loại cây mà bấm ngọn hoặc tỉa cành vào những giai đoạn thích hợp.

 

6

Đối với những cây hai lá mầm, cấu tạo phần thân non và phần thân già (trưởng thành) giống nhau.

 

7

Thân cây một lá mầm phân biệt vỏ và trụ giữa, các bó mạch xếp thành vòng trong thân.

 

8

Để nhân giống nhanh cây ăn quả như : cam, bưởi, nhãn, vải, hồng xiêm... nhân dân ta thường dùng phương pháp chiết cành.

 

9

Đếm số vòng gỗ có thể xác định được tuổi của cây.

 

10

Mô phân sinh ngọn gồm một nhóm tế bào có khả năng phân chia làm cho thân, cành dài ra.

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Phân biệt sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa ?

Câu 2 . Cấu tạo trong của rễ và thân có gì giống và khác nhau ?

Câu 3  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Khi bấm ngọn, cây sẽ

A. phát triển nhiều chồi hoa.

B. phát triển nhiều chồi lá, tạo nhiều quả.

C. phát triển chiều cao.

D. cả A và B.

2. Khi trồng những cây nào sau đây người ta thường bấm ngọn ?

A. Lim, cà phê, bông.

B.  Đậu, bông, cà phê.

C. Bạch đàn, lim, gai, đay.

D. Đậu, bạch đàn, đay.

3. Khi irồng những cây nào sau đây người ta thường tỉa cành ?

A. Lim, cà phê, bông.                     B. Đậu, bông, cà phê.

C. Bạch đàn, lim, gai, đay.              D. Đậu, bạch đàn, đay.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Dác và ròng khác nhau ở những điểm nào ?

Câu 2 . Tại sao khi chiết cành, Sau một thời gian ta thấy mép vỏ ở phía trên chỗ cắt phình to ra, mép vỏ ở phía dưới không phình to ra ?

Câu 3 . Ở một số cây như cây xương rồng 3 cạnh, cành giao, thân làm nhiệm vụ gì ?

 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”