Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Điền từ thích hợp: mạch dẫn, bào tử, túi bào tử, rễ chính thức, thân lá, ngọn vào chỗ dấu chấm (...) thay cho các số 1, 2,3… trong các câu sau đây:

Cơ quan sinh dưỡng của rêu gồm..... (1)........... chưa có.......... (2)....... thật

sự. Trong thân và lá rêu chưa có .................... (3)......... Rêu sinh sản bãi

......... (4)........ được chứa trong .............. (5).............. cơ quan này nằm

............. (6)............ cây rêu

Câu 2. (3 điểm) Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ?

Câu 3. (3 điểm) Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh ?

Lời giải

Câu 1.    

(1)- thân, lá:                          (2)- rễ;                         (3)- mạch dần:

 (4)- bào tử;                           (5)- túi bào tứ:            (6)- ngọn.

Câu 2. Không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự là vì:Mặc dù rong mơ cùng có dạng giống như một cây xanh (thân, lá, quả) nhưng không phải là thân, lá… thật sự, bộ phận giống quả chỉ là những phao nổi, bên trong chứa khí, giúp rong mơ có thể đứng thẳng.

Câu 3. Thụ phấn có quan hệ với thụ tỉnh là: muốn có hiện tượng thụ tinh thì phải có hiện tượng thụ phấn, nhưng với điều kiện hạt phấn phải nảy mầm. Như vậy,thụ  phấn là điều kiện cần thiết cho thụ tinh. Nếu không có thụ phấn thì không có thụ tinh.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”