Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (2 điểm) Điền từ thích hợp: Rễ cọc, rễ chùm vào chỗ trống trong các câu sau đây:

....... gồm nhiều rễ con mọc từ gốc thân .......................... có rễ cái to khoẻ

đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con, từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa.

 Câu 2. (3 điểm) Hãv chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Trong các nhóm cây sau đây, nhóm cây nào gồm toàn cây có rễ cọc?

a. Cây xoài, cây đào, cây đậu, cây hoa hồng.

b. Cây bưởi, cây cà chua, cây hành, cây tỏi.

c. Cây táo, cây mít, cây lúa, cây ngô.

d. Cây me, cây cam, cây ổi, cây cau.                                                   •

2. Vì sao bộ rễ cây thirờng ăn sâu, lan rộng, số lượng rễ con nhiều ?

a.  Để  giữ cho cây đứng thẳng                  c. Đe giữ cho cây đứng vừng

b.  Để  lấy nước và muối khoáng               d. Cả c và b

3.  Rễ của câỵ nào sau đây là rễ thở?

Củ đậu       b. Cây mắm          c. Cây vạn niên thanh    d. Cây tầm gửi

Câu 3. (2 điểm) Miền sinh trưởng của rễ có chức năng gì ?

Câu 4. (3 điểm) Phân biệt cơ quan sinh sản và cơ quan sinh dưỡng ở thực vật có hoa.

Lời giải

Câu l. Điền theo thứ tự: Rễ chùm, rễ cọc.

 Câu 2

1

2

3

a

d

b

 

 Câu 3. Chức năng miền sinh trưởng của rễ: Làm cho rễ dài ra.

 Câu 4.

 - Cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân, lá có chức năng chính là nuôi dưỡng cây

 - Cơ quan sinh sản: hoa, quả, hạt có chức năng sinh sản, duy trì và phát triển nòi.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”