Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Tại sao lại gọi rễ cây rêu là rễ giả ?

Câu 2  Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ớ chỗ ẩm ướt ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Nhóm nào là những thực vật có hoa, quả, hạt nằm trong quả ?

A. Dương xỉ.

B. Hạt kín.

C. Rêu.

D. Hạt trần.

2. Dương xỉ có những đặc điểm gì chứng tỏ chúng tiến hoá hơn quyết ?

A. Đã có rễ, thân, lá thực sự.

B. Đã có mạch dẫn.

C. Sinh sản bằng bào tử.

D. Cả A và B.

Lời giải

Câu 1 

       Rễ thật sự hay rễ chính thức muốn nói đến rễ của các cây xanh khác như cây có hoa, có đầy đủ các bộ phận và bên trong có bó mạch dẫn. Cây rêu chưa có rễ thật sự mà chỉ có những sợi đa bào giống rễ và thực hiện chức năng của rễ và đặc biệt là chưa có mạch dẫn ở bên trong. Những sợi này gọi là rễ giả.

Câu 2 

- Các thực vật sống ở trên cạn cần phải có bộ phận để hút nước và thức ăn (rễ) và vận chuyển các chất đó lên cây (bó mạch dẫn bên trong).

- Những đặc điểm cấu tạo của rêu như : chưa có rễ chính thức, chưa có bộ mạch dẫn ở thân, lá và tất nhiên cả rễ giả. Như vậy chức năng hút và dẫn truyền chưa hoàn chỉnh.

- Việc lấy nước và chất khoáng hoà tan trong nước vào cơ thể còn phải thực hiện bằng cách thấm qua bề mặt. Điều đó giải thích tại sao rêu thường chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt và sống thành từng đám, kích thước cây thường nhỏ bé.

Câu 3 

1

2

B

D

 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”