Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Đại cương - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng nào ?

Câu 2 . Hãy xác định những câu dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Cây cải, cây mít, con sâu, con chim là những cơ thể sống.

 

2

Quyển vở, hòn đá, cái cặp là những vật không sống.

 

3

Sinh học là khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật trong tự nhiên.

 

4

Sinh vật chỉ bao gồm động vật và thực vật.

 

5

Mọi cơ thể sống đều có khả năng di chuyển.

 

6

Thực vật có hoa có cơ quan sinh sản là : hoa, quả, hạt.

 

7

Có những loại thực vật sống trong vòng một năm, có loại sống lâu năm.

 

8

Tất cả thực vật đều có hai loại cơ quan : cơ quan sinh dưỡng gồm rễ, thân, lá ; cơ quan sinh sản gồm hoa, quả, hạt.

 

9

Thực vật thường phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

 

10

Tuổi thọ của cây cao nhất là một trăm năm.

 

 

Lời giải

Câu 1 

Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng như : có sự trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản.

Câu 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ

Đ

Đ

S

S

Đ

Đ

S

Đ

S