Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Cơ quan sinh dưỡng của cây bao gồm những bộ phận nào ? Chức năng của chúng là gì ? Cây si, cây sanh, cây đa có kiểu rễ như thế nào ?

Câu 2.. Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Tất cả các loại cây đều cùng có một loại rễ.

 

2

Rễ cọc và rễ chùm là hai loại rễ chính.

 

3

Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con.

 

4

Rễ chùm gồm những rễ con mọc ra từ thân.

 

5

Miền trưởng thành của rễ làm cho rễ dài ra.

 

6

Rễ có 5 miền.

 

7

Cấu tạo miền hút gồm 2 phần chính : vỏ và trụ giữa.

 

8

Các yếu tố bên ngoài không ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây.

 

9

Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút.

 

10

Rễ chỉ có chức năng hút nước và muối khoáng cho cây.

 

 

Lời giải

Câu 1. Cơ quan sinh dưỡng của cây bao gồm những bộ phận nào ? Chức năng của chúng là gì ? Cây si, cây sanh, cây đa có kiểu rễ như thế nào ?

Câu 2. Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Tất cả các loại cây đều cùng có một loại rễ.

 

2

Rễ cọc và rễ chùm là hai loại rễ chính.

 

3

Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con.

 

4

Rễ chùm gồm những rễ con mọc ra từ thân.

 

5

Miền trưởng thành của rễ làm cho rễ dài ra.

 

6

Rễ có 5 miền.

 

7

Cấu tạo miền hút gồm 2 phần chính : vỏ và trụ giữa.

 

8

Các yếu tố bên ngoài không ảnh hưởng tới sự hút nước và muối khoáng của cây.

 

9

Rễ cây hút nước và muối khoáng hoà tan chủ yếu nhờ lông hút.

 

10

Rễ chỉ có chức năng hút nước và muối khoáng cho cây.