Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Sinh sản sinh dưỡng - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Thế nào là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên ? Sinh sản sinh dưỡng do người được hiểu như thế nào ?

Câu 2  Giâm cành là gì ? Giâm cành thích hợp với những đối tượng nào ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Trong các phương pháp sau, phương pháp nhân giống nào nhanh nhất và hiộu quả kinh tế nhất?

A. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

B. Giâm cành, chiết cành,

C. Ghép cây, chiết cành.

D. Cả A và B.

2. Muốn diệt cỏ dại người ta phải

A. nhặt bỏ được toàn bộ phần thân rễ ngầm ở dưới đất.

B. cắt toàn bộ phần cỏ trôn mặt đất.

C. loại bỏ hết lá

D. cả A, B và C.

Lời giải

Câu 1 

Từ các phần khác nhau của cơ quan sinh dưỡng ở một số cây như : rễ củ, thân bò, lá, thân rễ có thể phát triển thành cây mới, trong điều kiện có độ ẩm. Khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.

Sinh sản sinh dưỡng do người là hình thức sinh sản do con người thực hiện trên các bộ phận cơ quan sinh dưỡng, dựa vào khả năng tái sinh của cây.

Câu 2 

Giâm cành là cắt một đoạn cành có đủ mắt, đủ chồi rồi đem cắm xuống đất ẩm cho cành đó bén rễ, phát triển thành cây mới. Ví dụ : đối với mía, sắn, dâu tằm hay khoai lang (trồng từ dây khoai)... thường áp dụng biện pháp giâm cành.

Câu 3 

1

2

A

A