Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 (3 điểm). Thân giữ chức năng gì ?

Câu 2 (3 điểm). Chồi hoa và chồi lá khác nhau như thế nào ?

Câu 3 (4 điểm). Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S), rồi ghi vào ô trống trong bảng dưới đây.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Ở ngọn thân và cành có chồi ngọn, dọc thân và cành có chồi nách.

 

2

Chồi nách gồm 2 loại : chồi hoa và chồi lá.

 

3

Thân đứng chỉ có hai dạng là thân gỗ và thân cột.

 

4

Sự dài ra của thân các loại cây là giống nhau.

 

5

Vỏ của thân non gồm biểu bì và thịt vỏ.

 

6

Trụ giữa chính là ruột, bao gồm những tế bào có vách mỏng.

 

7

Tầng sinh trụ nằm giữa mạch rây và mạch gỗ.

 

8

Cây gỗ lâu năm có dác và ròng.

 

Lời giải

Câu 1 (3 điểm).

Thân là một bộ phận cơ quan sinh dưỡng của cây, giữ chức năng vận chuyển các chất trong cây và nâng đỡ tán lá.

Câu 2 (3 điểm).

    Chồi lá và chổi hoa đều có mầm lá bao bọc, nhưng trong chồi lá là mô phân sinh, sẽ phát triển thành cành mang lá, còn chồi hoa là mầm hoa sẽ phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa

Câu 3 ( 4 điểm).

1

2

3

4

5

6

7

8

Đ

Đ

s

s

Đ

s

Đ

Đ