Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Thực vật giúp điều hoà khí hậu như thế nào ?

Câu 2. Thực vật có vai trò gì trong việc giữ đất, chống xói mòn ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Nhờ đâu hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định ?

A. Quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbônic và nhả ra khí ôxi.

B. Quá trình hô hấp, thực vật lấy vào khí ôxi và nhả ra khí cacbônic.

C. Quá trình thoát hơi nước ở thực vật giúp cân bằng lượng khí.

D. Cả A và B.

2. Vai trò của thực vật đối với động vật là

A. cung cấp thức ăn.

B. cung cấp ôxi dùng cho hô hấp.

C. cung cấp nơi ở, nơi sinh sản.

D. cả A, B và C.

3. Vai trò của thực vật đối với đời sống con người là

A. cung cấp gỗ cho các ngành công nghiệp và xây dựng.

B. cung cấp thức ăn cho cho người.

C. dùng làm thuốc.

D. cả A, B và C.

Lời giải

Câu 1 

Một điều dễ nhận thấy là ở những nơi có nhiều cây xanh (ví dụ trong rừng) thì không khí thường mát mẻ, râm và ẩm, không có nhiều gió mạnh như ở ngoài chỗ quang trống. Sở dĩ như vậy là nhờ các tán cây đã cản bớt ánh sáng và tốc độ gió khiến cho nhiệt độ không khí giảm bớt, độ ẩm tăng lên (do không bị ánh sáng gay gắt nung nóng và giảm sự bốc hơi nước trong đất cũng như thoát hơi nước của cây). Những điều đó tạo điều kiện cho mưa nhiều hơn.

Câu 2 

Bộ rễ cây có tác dụng giữ đất, thân cây và tán lá làm giảm bớt lượng chảy của dòng nước mưa rơi xuống. Do đó, ở những nơi có rừng, khi mưa đất không bị rửa trôi, xói mòn, sụt lở.

Câu 3 

1

2

3

D

D

D