Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

Câu l.(4 điểm) Hãy chọn các từ: lông hút, vỏ, mạch gỗ điền vào chỗ trống (...) thay cho các chữ a, b, c, d sao cho thích hợp trong các câu sau:

- Nước và muối khoáng hoà tan trong đất, được....(a). … hấp thụ, chuyển qua

..... (b)..... tới...... (c)......

- Rễ mang các.. (d)...... có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan trong đất.

Câu 2. (1 điểm) Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau:

- Cây cải là................................. Cây lúa là...........................................

- Cây dương xỉ là............................... Cây xoài là.................................

Câu 3. (5 điểm) Kể tên những loại rễ biến dạng và nêu đặc điêm của từng loại rễ biến dạng đó.

Lời giải

Câu l.   a,d: lông hút          b: vỏ           c: mạch gỗ.

Câu 2. -.... cây có hoa, cây có hoa ....

-… cây không có hoa, cây có hoa …

Câu 3. - Kể tên các loại rễ biến dạng: Rễ củ, rễ móc, rễ thở, rễ giác mút.

- Đặc điểm của rễ biến dạng:

+ Rễ củ: Rễ phình to

+ Rễ móc: Rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám.

+ Rễ thở: Sống trong điều kiện thiếu không khí. Rễ mọc ngược lên trên mặt đất.

+ Rễ giác mút: Rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”