Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 10 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Cây hạt trần phân biệt với hạt kín ở những đặc điểm nào ?

Câu 2  Hạt kín xuất hiện và chiếm ưu thế trong điều kiện môi trường như thế nào ? Chúng có đặc điem gì thích nghi với điều kiện môi trường ?

Câu 3 Để cải tạo cây trồng, người ta cần làm gì ?

Lời giải

Câu 1 

Cây hạt trần và cây hạt kín có nhiều điểm phân biệt : hạt trần chưa có hoa, quả, hạt kín đã có hoa, quả. Hạt của cây hạt trần nằm lộ trên các lá noãn hở, hạt của cây hạt kín nằm trong quả.

Câu 2 

Hạt kín xuất hiện và chiếm ưu thế trong điều kiện khí hậu tiếp tục khô và nắng nhiều. Ở cây hạt kín, xuất hiện hoa, quả bảo vệ cho noãn và hạt, đảm bảo tránh được những điều kiện bất lợi bên ngoài. Cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản cấu tạo đa dạng, phù hợp với mọi điều kiện sống khác nhau. Cây hạt kín phân bố rộng rãi khắp nơi và chiếm ưu thế.

Câu 3 

Để cải tạo cây trồng, người ta cần phải thực hiện các bước :

- Cải biến đặc tính di truyền của cây thông qua điều kiện trồng.

- Chọn lọc những cây có biến đổi phù hợp với nhu cầu sử dụng.

- Nhân giống cây được chọn lọc.

- Chăm sóc cây, tạo điều kiện cho cây phát triển tốt (tưới nước, bón phân, bắt sâu…)


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”