Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Lá có những chức năng gì ?

Câu 2. Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các quá trình)

Cột B

(Diễn biến, vai trò)

Trả lời

1. Quang hợp

2. Hô hấp

3. Thoát hơi

nước

a)      Lục lạp trong tế bào thịt lá thu nhận năng lượng

ánh sáng, sử dụng nước và khí cacbônic để chế tạo

tinh bột và nhả khí ôxi.

b)      Cây hấp thụ khí ôxi, phân giải chất hữu cơ sản

sinh ra năng lượng, đồng thời thải khí cacbônic và hơi nước.

c)      Phần lớn nước vào cây được thải ra ngoài qua lá.

d)     Tạo chất hữu cơ nuôi cây và bản thân thực vật lại là thức ăn cho động vật và người. Cung cấp khí ôxi cho hô hấp của các sinh vật khác.

e)      Tạo năng lượng cho hoạt động sống của cây. Làm tăng lượng khí cacbônic trong không khí (nhất là ban đêm).

f)       Làm cho lá không bị đốt nóng dưới ánh sáng mặt trời. Tạo sức hút giúp cây vận chuyển nước từ rễ lên lá.

1 …

2 ...

3 …

Lời giải

Câu 1 

Chức năng chính của lá là chế tạo chất dinh dưỡng cho cây. Nhưng ở một số cây, lá đã bị biến dạng thực hiện những chức năng khác như : làm giảm sự thoát hơi nước, giúp cây bám để leo lên cao, che chở, bảo vệ cho chồi của thân rễ, chứa chất dự trữ cho cây, bắt và tiêu hoá sâu bọ để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây.

Câu 2

1

2

3

a, d

b, e

c, f


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”