Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (2 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.Hoa ....................... có hạt phấn rơi vào dầu nhuỵ của chính hoa đó.

a. tự thụ phấn                 b. giao phấn    c. đơn tính                 d. lưỡng tính

2. Hạt hoa sữa, quả chò, quả hồ công anh thuộc cách phát tán nào sau đây ?

a. Phát tán nhờ gió                                          b. Phát tán nhờ động vật

c. Tự phát tán                                                  d. Cả  a, b  và  c

Câu 2. (2 điểm) Đánh dấu X vào ô □ chỉ cầu đúng:

□ a. Mỗi củ lạc là một quả lạc, thuộc loại quả khô không nè.

□ b. Mỗi hạt thóc là một quả lúa, nó thuộc loại quả khô nẻ.

□ c. Quà đào, quả mơ, xoài, táo ta, dừa, mận là những quả hạch.

□ d. Cây ngô, cây kê, cây lúa, cây cam, cây bưởi là cây một lá mầm.

Câu 3. (3 điểm) Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống?

Câu 4. (3 điểm) Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh ?

Lời giải

Câu 1.

1

2

a

a

 Câu 2.

a

b

c

d

X

-

X

-

 Câu 3. Muốn chứng minh được sự này mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống, cần nhiệt kê thí nghiệm như sau:

-  Làm nhiều cốc thí nghiệm giống nhau về tất cả các điều kiện bên ngoài (đủ nước, đủ không khí, có nhiệt độ thích hợp), nhưng khác nhau về chất lượng hạt giống.

- Ví dụ, chỉ để một cốc có hạt giống tốt (hạt chắc, mẩy, không bị sứt sẹo, không bị sâu bệnh) còn các cốc khác đều có một trong những loại hạt giống xấu (hạt bị mọt, hạt bị mốc, hạt bị lép, hạt bị sứt sẹo...)

Câu 4. – Người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sin sẹo là hạt khỏe, có nhiều chất dinh dưỡng. Đó là những điều kiện để hạt nảy mầm tốt, cây non khỏe.

-  Hạt không bị sâu bệnh thì cây non sẽ không bị sâu bệnh do đời trước mang theo và đó cũng là những hạt khỏe là điều kiện cho hạt nảy mầm và phát triển tốt.

 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”