Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

Câu l. (4 điểm) Hãy sắp xếp các cây sau đây vào từng nhóm tương ứng với từng loại cây (cây một năm hoặc cây lâu năm)

Các loại cây

Tên cây

Kết quả

  1. Cây một năm
  2. Cây lâu năm
  3. Đa
  4. Lúa

c. Ngô

d. Lim

e. Táo

  1. Rau bợ

g. Rau má

h. Nhãn

i. Bưởi

k. Sắn

1………

2............

.

Câu 2. (6 điếm) Điểm khác nhau giữa vật sống và vật không sống ?

Lời giải

Câu 1.   

1

b, c, f, g, k

2

a, d, e, h, i

 

Câu 2. Những điểm khác nhau giữa vật sống và vật không sống là:

Vật sống

Vật không sống

-    Trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết, loại bỏ chất thải).

-   Có khả năng cử động,vận động.

-    Có khả năng lớn lên, sinh sản và phát triển.

-   Không có sự trao đổi chất.

-   Không có khả năng cử động, vận động

-   Không lớn lên, sinh sản và phát triển.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”