Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Quá trình phát triển của giới Thực vật là liên tục từ thấp đến cao, trong đó ba giai đoạn quan trọng được đánh dấu bằng sự xuất hiện các nhóm thực vật có liên quan đến những thay đổi lớn của điều kiện môi trường. Cho biết ba giai đoạn đó là gì ?

Câu 2 . Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi và tiến hoá của thực vật ?

Câu 3 Thực vật Hạt kín xuất hiện trong điều kiện nào ? Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi được với điều kiện đó ?

Lời giải

Câu 1

Quá trình phát triển của giới Thực vật có ba giai đoạn chính :

- Sự xuất hiện của các thực vật ở nước.

- Các thực vật ở cạn lần lượt xuất hiện.

- Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của các thực vật Hạt kín.

Câu 2 

Điều kiện sống thay đổi là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi và tiến hoá của thực vật. Giữa cơ thể và môi trường có quan hệ chặt chẽ với nhau : khi điều kiện sống thay đổi, những thực vật nào không thích nghi được sẽ bị tiêu diệt và thay thế bằng những dạng thích nghi hơn và do đó tiến hoá hơn.

Câu 3

Thực vật hạt kín xuất hiện trong điều kiện : Khí hậu tiếp tục khô và nắng nhiều.

- Xuất hiện hoa, quả bảo vệ cho noãn và hạt, đảm bảo tránh được những điều kiện bất lợi bên ngoài.

- Cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản cấu tạo đa dạng, phù hợp với mọi điều kiện sống khác nhau. Cây hạt kín phân bố rộng rãi khắp nơi và chiếm ưu thế.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”