Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Khí cacbônic có vai trò như thế nào với quá trình quang hợp ?

Câu 2 . Quang hợp có ý nghĩa gì ?

Câu 3. Quá trình hô hấp của cây là gì ?

Lời giải

Câu 1 

Trong không khí, hàm lượng khí cacbônic là 0,03%, với hàm lượng này quá trình quang hợp của cây diễn ra bình thường. Khi hàm lượng khí cacbônic tăng lên gấp rưỡi hoặc gấp đôi thì sản phẩm quang hợp tăng lên, nhưng nếu tăng lên tới 0, 2% thì cây sẽ bị đầu độc và chết. Khi không có khí cacbônic, quá trình quang hợp của cây không xảy ra.

Câu 2 

Quá trình quang hợp có những ý nghĩa sau :

- Chế tạo chất hữu cơ : Quang hợp là quá trình cung cấp chủ yếu chất hữu cơ cho hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.

- Điều hoà không khí : Hầu hết các loài sinh vật và cả con người khi hô hấp đều lấy ôxi do cây xanh nhả ra khi quang hợp. Khi quang hợp, cây xanh lấy vào khí cacbônic do quá trình hô hấp của các sinh vật thải ra, nên đã góp phần điều hoà không khí.

- Chất hữu cơ do cây xanh chế tạo đã cung cấp nhiều loại sản phẩm cho con người như : lương thực, thực phẩm, dược phẩm, nguyên liệu cho xây dựng...

Câu 3 

Hô hấp là quá trình cây lấy khí ôxi để phân giải các chất hữu cơ, sản sinh ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cacbônic và hơi nước.

Quá trình tóm tắt bằng sơ đồ sau :

 Chất hữu cơ + Khí ôxi            Năng lượng + Khí cacbônic + Hơi nước


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”