Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (2 điếm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Lá của những cây nào sau đây thuộc loại lá đơn ?

a. Cây mồng tơi, cây ngô, cây bí, cây mía

b. Cây hoa hồng, cây trinh nữ, cây khế

c. Cây bạch đàn, cây ổi, cây phượng

d. Câu b và c đúng.

2. Lá gồm những thành phần chính sau:

a. Phiến lá và bẹ lá                            b. Cuống lá và bẹ lá

c. Phiến lá và cuống lá                      d. Bẹ lá và gân lá

Câu 2. (3 điểm) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ dấu chấm sau:

a. Thân gỗ:………………

b. Thân cột:.......................

c. Thân cỏ:.......................

Câu 3. (2,5 điểm) Hãy giải thích ý nghĩa câu tục ngữ: “Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân”?

Câu 4. (2,5 điểm) Kể tên các loại lá biến dạng.

Lời giải

Câu 1.

1

2

a

c

 

Câu 2.

a. cứng, cao, có cành.              b. cứng, cao, không cành.

c. mềm, yếu, thấp.

Câu 3.

Ý nghĩa của câu tục ngữ “một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân’’ là: khi được phơi nỏ, nước trong đất bốc hơi hết nhường chỗ cho không khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp tốt, hút được nhiều muối khoáng. Mặt khác, khi đất được phơi nỏ thì nhiều trứng sâu bệnh, mầm cỏ dại cũng bị diệt tạo điều kiện cho cây phát triển tốt.

Câu 4.

Các loại lá biến dạng:

- Lá biến thành cơ quan bắt mồi.

- Lá biến thành cơ quan dự trữ chất dinh dưỡng.

- Lá biến thành gai.

- Lá biến thành vảy.

- Lá biến thành tua cuốn.

 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”