Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Cây hô hấp vào thời gian nào ?

Câu 2  Tại sao khi trồng trọt phải cày bừa cho đất thoáng và tơi xốp.

Câu 3 . Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp ?

Lời giải

Câu 1 .

Cây hô hấp suốt ngày đêm. Tất cả các cơ quan của cây (rễ, thân, lá, hoa, qủa, hạt) đều tham gia hô hấp và trao đổi khí trực tiếp với môi trường bên ngoài.

Câu 2 .

Phải làm cho đất thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho hạt mới gieo và rễ hô hấp tốt để góp phần nâng cao năng suất cây trồng.

Câu 3 

Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp :

-  Ánh sáng cần thiết cho quang hợp nhưng yêu cầu về ánh sáng của các loại cây không giống nhau.

-  Nước là thành phần chiếm nhiều nhất trong cây, là nguyên liệu cần cho cây quang hợp.

-  Khí cacbônic : Trong không khí, hàm lượng khí cacbônic là 0,03%, với hàm lượng này quá trình quang hợp của cây diễn ra bình thường

-  Nhiệt độ : Nhiệt độ cao (40°C) hoặc thấp quá (0°C) đều ảnh hưởng đến quá trình quang hợp.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”