Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 15 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Vì sao cây phải hút rất nhiều nước ? Phần lớn nước vào cây đi đâu ?

Câu 2. Lá có những hoạt động chức năng chủ yếu nào ? Hãy so sánh các hoạt động đó ? Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ?

Lời giải

Câu 1 

Cây cần nước để quang hợp và sử dụng cho một số hoạt động khác nên rễ cây phải hút rất nhiều nước để cung cấp cho cây.

Cây hút rất nhiều nước nhưng trong thực tế cây chỉ giữ lại một lượng nước rất nhỏ dùng chế tạo chất hữu cơ còn phần lớn nước vào cây đã được thải ra ngoài qua lỗ khí ở lá.

Câu 2

- Lá có ba hoạt động chức năng chủ yếu là : quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước. Ba hoạt động chức năng đó khác nhau về hiện tượng, thời gian xảy ra, vai trò, điều kiện ngoại cảnh.

- Những đặc điểm chứng tỏ lá rất đa dạng :

+ Phiến lá có nhiều hình dạng và kích thước rất khác nhau.

+ Có nhiều kiểu gân lá, trong đó có 3 kiểu chính : hình mạng, hình song song, hình cung.

+ Có 2 loại lá chính : lá đơn và lá kép.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”