Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Quan sát các cây xanh ở  bảng dưới đây rồi dùng ký hiệu + (có)

hoặc – (không có) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp:

STT

Tên cây

Đặc điểm

 

Có hoa

Không có hoa

Cây lâu năm

Cây một năm

1

Cây lúa

 

 

 

 

2

Cây ngô

 

 

 

 

3

Cây dương xỉ

 

 

 

 

4

Cây chuôi

 

 

 

 

Câu 2. (1 điếm) Hãv chọn phưong án trả lòi đúng nhất:

Trong nhửng nhóm cây sau đây, những nhóm cây nào gồm toàn cây 1 năm?

a. Cây  táo, cây mít, cây đào, cây nhãn.

b. Cây ngô, cây cam, cây lúa, cây tỏi.

c. Cây cà chua, cây dưa chuột, cây cải, cây dưa hấu.

d. Cây  bưởi, cây xoài, cây ổi.

Câu 3. (1 điếm)

Lúa, ngô, khoai, sắn là cây lâu năm hay cây 1 năm ?

Câu 4. (4 điểm)

Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?

Lời giải

Câu 1. Dùng ký hiệu + ( có) hoặc - (không có) điền vào các cột trống trong bảng sau cho thích hợp:

STT

Tên cây

Đặc điểm

Cỏ hoa

Không có hoa

Cáy lâu năm

Cây một năm

1

Cây lúa

+

-

-

+

2

Cây ngô

+

-

-

+

3

Cây dương xỉ

-

+

+

-

4

Cây chuối

+

-

-

+

Câu 2. Đáp án: c

Câu 3. Lúa, ngô, khoai, sắn là cây 1 năm.

Câu 4. Tế bào thực vật gồm những thành phần chù yếu sau:

-Vách tế bào

- Màng sinh chất

- Chất tế bào

- Nhân

-Không bào, lục lạp (ở tế bào thịt lá),...


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”