Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1Rêu có vai trò gì ?

Câu 2  Quyết có đặc điểm lớn gì giống và khác rêu ?

Câu 3  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

l. Nhóm nào sau đây gồm toàn cây thuộc nhóm thuộc nhóm Hạt trần ?

A. Thông, pơmu, hoàng đàn, kim giao.

B. Dương xỉ, bách tán, vải, nhãn,

C. Rau bợ, thông, tre, pơmu.

D. Kim giao, dừa cạn, mít, hoàng đàn.

2. Dựa vào dặc điểm chủ yếu nào để phân biệt lớp Hai lá mầm và Một lá mầm ?

A. Cấu tạo của hạt.

B. Số lá mầm của phôi.

C. Cấu tạo cơ quan sinh sản.

D. Cấu tạo cơ quan sinh dưỡng.

Lời giải

Câu 1 

Rêu có những vai trò sau :

- Vì rêu có thể sống được trên đá hoặc đất nghèo chất dinh dưỡng, chỉ cần đủ độ ẩm, nên chúng góp phần vào việc hình thành chất mùn, làm giàu cho đất sau khi chúng chết đi.

- Một số loài rêu nước sống ở đầm lầy, khi chết tạo thành lớp than bùn dùng làm phân bón và chất đốt.

Câu 2 

Quyết là tên gọi chung của một nhóm thực vật cũng sinh sản bằng bào tử như rêu, nhưng khác rêu ở chỗ đã có rễ thật và có mạch dẫn.

Câu 3

1

2

A

B


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”