Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Đại cương - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Sự đa dạng và phong phú của thực vật được thể hiện như thế nào ?

Câu 2. Hãy tìm từ thích hợp : a) di chuyển, b) đa dạng, c) chất hữu cơ, d) nhanh, e) chậm, f) thực vật, g) ánh sáng, h) nước, i) Cacbônic, k) diệp lục để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây :

1. Thực vật trong thiên nhiên rất ... và phong phú. Tuy ... nhưng chúng có một số đặc điểm chung : tự tổng hợp được…, phần lớn không có khả nâng phản ứng ..., với các kích thích từ bên ngoài.

2. Sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và .., bao gồm những nhóm lớn sau : vi khuẩn, nấm, động vật,…

3. Nhờ ... mặt trời và chất ... trong lá, cây xanh có khả năng tạo ra ... từ ...muối khoáng trong đất, khí … trong không khí.

Lời giải

Câu 1

Thực vật trên Trái Đất rất đa dạng và phong phú :

- Phong phú về số loài thực vật và về số cá thể trong loài : trên Trái Đất có khoảng 250 000 đến 300 000 loài. Thực vật ở Việt Nam có khoảng 12 000 loài. Thực vật Hạt kín có khoảng 300000 loài, trong đó ở Việt Nam có trên 9800 loài.

- Phong phú về môi trường sống : Thực vật sống ở hầu hết mọi nơi trên Trái Đất, có mặt ở tất cả các miền khí hậu.

- Đa dạng về kích thước của cây : Đường kính thân cây có loại chỉ đo bằng centimet (cm) như cây rêu, nhưng có nhiều cây gỗ đường kính thân cây phải đo bằng met (m) như cây bao báp ở châu Phi có cây đường kính tới 12m.

Câu 2

1

2

3

b, b, c, a, e

b,f

g, k, c, h, i