Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Cách bố trí của lá ở các mấu thân có lợi gì cho việc nhận ánh sáng của các lá trên cây ? Phiến lá được cấu tạo như thế nào ?

Câu 2 Biểu bì có cấu tạo như thế nào ?

Câu 3. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây xanh ?

A.   Ánh sáng, nước.

B. Ánh sáng, nhiệt độ, không khí, đất.

C.  Hàm lượng khí cacbônic và nhiệt độ.

D. Cả A và c.

2.  Phần lớn nước vào cây được sử dụng làm gì ?

A.   Được mạch gỗ vận chuyển đi nuôi cây.

B.   Dùng để chế tạo chất dinh dưỡng cho cây.

C.   Được lá thải ra môi trường.

D.    Dùng cho quá trình quang hợp.

Lời giải

Câu 1 

Lá ở hai mấu liền nhau mọc so le nhau, đặc điểm này giúp cho tất cả các lá trên cành có thể nhận được nhiều ánh sáng chiếu vào cây.

Cấu tạo của phiến lá gồm 3 phần : biểu bì bao bọc bên ngoài, thịt lá ở bên trong, các gân lá xen giữa phần thịt lá.

Câu 2 

Biểu bì được cấu tạo bởi một lớp tế bào không màu, trong suốt giúp cho ánh sáng xuyên vào trong lá. Các tế bào biểu bì không chứa lục lạp, xếp sát nhau, vách phía ngoài dày, có chức năng bảo vệ lá. Biểu bì có ở cả 2 mặt của phiến lá. Trên biểu bì có những lỗ khí.

Câu 3 

1

2

D

C


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”