Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Sinh sản sinh dưỡng - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Chiết cành là gì ? Chiết cành gồm những bước nào ?

Câu 2 . Ghép cành là gì ?

Câu 3. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Khoai tây sinh sản bằng

A. thân rễ.

B. thân củ.

C. thân bò.

D. lá.

2. Rau má sinh sản bằng

A. thân bò.

B. thân rễ.

C. rễ củ.

D. lá.

3. Cây gừng sinh sản bằng

A. thân bò.

B. thân rễ.

C. rễ củ.

D. lá.

Lời giải

Câu 1 

Chiết cành là tạo điều kiện cho cành ra rễ ngay trên cây rồi cắt cành đó đem trồng thành cây mới. Chiết cành gồm các bước sau :

- Bóc một khoanh vỏ xung quanh cành rồi bó đất bùn lại.

-  Tưới nước thường xuyên để rễ đâm ra.

- Tách cành khỏi cây mẹ và đem trồng.

Cách này thường được áp dụng với chanh, cam, bưởi, hồng, nhãn, vải...

Câu 2 

Ghép cành là đem cành (gọi là cành ghép) hoặc chồi (chồi ghép, mắt ghép) của cây này đem ghép vào cây khác cùng loài (gọi là gốc ghép) để cho cành hoặc mắt ghép tiếp tục phát triển.

Câu 3 

1

2

3

B

A

B