Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 2 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Có phải tất cả các tế bào đều có kích thước nhỏ bé không ?

Câu 2 Trong một cơ quan chỉ có một loại tế bào thôi có đúng không ?

Câu 3  Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Thành phần tế bào)

Cột B

(Chức năng)

Trả lời

1. Vách tế bào

2. Màng sinh chất

3. Chất tế bào

4. Nhân

5. Không bào

a) Làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

b) Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

c) Bao bọc ngoài chất tế bào.

d) Nơi diễn ra các hoạt động sống cơ bản

của tế bào.

e) Chứa dịch tế bào.

1...

2…

3...

4...

5...

 

Lời giải

Câu 1

Kích thước của tế bào cũng rất khác nhau : phần lớn có kích thước nhỏ bé không thể nhìn bằng mắt thường được mà phải dùng kính kiển vi. Ví dụ : Tế bào mô phân sinh ngọn có chiều dài khoảng 0,001 - 0,003mm, đường kính 0,001 - 0,003mm. Nhưng cũng có những tế bào lớn, mắt thường có thể nhìn thấy được như tế bào sợi gai chiều dài có thể tới 550mm, đường kính tới 0,04mm ; tế bào tép bưởi chiều dài có thể tới 45 mm, đường kính tới 5,5mm...

Câu 2 

Không đúng, ngay trong một cơ quan có nhiều loại tế bào khác nhau. Ví dụ, thân cây gồm nhiều loại tế bào : biểu bì, thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ, ruột...

Câu 3 

1

2

3

4

5

a

c

d

b

e