Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Thân cây dài ra là do đâu ?

Câu 2  Sự dài ra của các loại thân cây có giống nhau không ?

Câu 3  Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

Cột B

Trả lời

1.

Phần vỏ ở miền hút

a)

Gồm biểu bì và thịt vỏ.

1 ...

 

Của rễ.

b)

Gồm biểu bì, thịt vỏ và lông hút.

2 ...

2.

Phần trụ giữa ở miền hút của rễ.

c)

Gồm ruột và các bó mạch, mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ.

3       ...

4

3.

Phần vỏ ở thân non.

d)

Gồm ruột và các bó mạch, mạch

 

4.

Phần trụ giữa ở thân

 

rây ờ ngoài, mạch gỗ ỡ trong.

 

 

Non.

 

 

 

Lời giải

Câu 1 

Thân cây dài ra do phần ngọn. Mô phân sinh ngọn gồm một nhóm tế bào có khả năng phân chia làm cho thân, cành dài ra.

Câu 2

Sự dài ra của thân các loại cây rất khác nhau.

- Cây thân cỏ, nhất là thân leo (như mồng tơi, mướp, bí...) dài ra rất nhanh.

- Cây thân gỗ lớn chậm hơn, nhưng sống lâu năm nên nhiều cây cao, to như bạch đàn, chò, lim...

- Cây trưởng thành khi bấm ngọn sẽ phát triển nhiều chồi, hoa, quả ; còn khi tỉa cành, cây tập trung phát triển chiều cao.

Câu 3 

1

2

3

4

b

c

a

d