Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Một số loài rong, tảo)

Cột B

(Đặc điểm)

Trả lời

1.Tảo xoắn

2. Rong mơ

a)      Cơ thể đa bào, chưa có rễ, thân, lá, có chất màu phụ màu nâu và diệp lục trong tế bào.

b)      Cấu tạo gồm có : vách tế bào, nhân tế bào, thể màu chứa chất diệp lục.

c)      Sinh sản sinh dưỡng bằng cách đứt ra từng đoạn hoặc sinh sản bằng cách kết hợp giữa hai tế bào gần nhau thành hợp tử.

d)     Sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính.

1 ...

2 ...

Câu 2 Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào ? Thế nào là vi khuẩn kí sinh, vi khuẩn hoại sinh ?

Lời giải

Câu 1

1

2

b, c

a, d

 

Câu 2

     Hầu hết vi khuẩn không màu và không có chất diệp lục như ở thực vật nên những vi khuẩn này không tự chế tạo được chất hữu cơ, chúng phải sống bằng các chất hữu cơ có sẵn trong xác động, thực vật đang phân huỷ (hoại sinh), hoặc sống nhờ trên cơ thể sống khác (kí sinh). Cả hai cách dinh dưỡng như vậy gọi là dị dưỡng. Một số ít vi khuẩn cũng có khả năng tự dưỡng.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”