Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Các bậc phân loại chính của Thực vật là gì ?

Câu 2Cơ quan sinh sản của thông là gì ? Cấu tạo ra sao ?

Câu 3  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Giới Thực vật dược chia thành những ngành nào ?

A. Các ngành : Địa y, Tảo và Thực vật bậc cao.

B. Các ngành : Rêu, Dương xỉ, Hạt trần và Hạt kín.

C. Các ngành : Hạt trần, Hạt kín.

D. Các ngành : Vi khuẩn, nấm, Hạt trần và Hạt kín.

2. Quá trình phát triển của giới Thực vật được thành các giai đoạn chính theo trật tự sau :

A. Ba giai đoạn : xuất hiện thực vật ở nước xuất hiện thực vật ở cạn sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật Hạt kín.

B. Ba giai đoạn : xuất hiện thực vật ớ cạn xuất hiện thực vật ở nước sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật Hạt kín.

C. Ba giai đoạn : sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật Hạt kín  xuất hiện thực vật ở nước xuất hiện thực vật ờ cạn.

D. Ba giai đoạn : xuất hiện thực vật ở nước sự xuất hiện và chiếm ưu thế của thực vật Hạt kín  xuất hiện thực vật ở cạn.

Lời giải

Câu 1 

Các bậc phân loại chính của Thực vật là : Giới - Ngành - Lớp - Bộ - Họ - Chi - Loài.

Loài là bậc phân loại cơ sở. Bậc càng thấp thì sự khác nhau giữa các thực vật cùng bậc càng ít. Như vậy, loài là tập hợp của các cá thể có nhiều đặc điểm gần nhau về hình dạng, cấu tạo…

Câu 2 

Cơ quan sinh sản của thông là nón, bao gồm nón đực và nón cái.

- Nón đực: nhỏ, màu vàng, mọc thành cụm. Cấu tạo nón gồm : trục nón, vảy (nhị) mang túi phấn, túi phấn chứa các hạt phấn.

-  Nón cái : lớn hơn nón đực, mọc riêng lẻ từng chiếc. Cấu tạo gồm các phần như trục nón, vảy (lá noãn), noãn.

Câu 3

1

2

B

A


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”