Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Rễ - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Trong các miền của rễ thì miền nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

Câu 2 ). Nước và muối khoáng quan trọng với cây như thế nào ? Cho ví dụ.

Câu 3 Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây có rễ chùm ?

A. Cây hoa lay ơn, cây đậu xanh, cây na.

B. Cây bèo tây, cây hành, cây ngô.

C. Cây bưởi, cây cà chua, cây quất.

D. Cây nhãn, cây mướp, cây hoa hồng.

2. Miền nào trong 4 miền của rễ là miền quan trọng nhất ?

A. Miền trưởng thành có các mạch dẫn làm nhiệm vụ dẫn truyền.

B. Miền chóp rễ, che chở cho đầu rễ

C. Miền hút có các lông hút hấp thụ nước và muối khoáng cung cấp cho cây.

D. Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra.

3. Tại sao mỗi lông hút có thể được coi là một tế bào ?

A. Vì nó có đủ các thành phần của một tế bào như : vách, màng sinh chất, chất tế bào, nhân.

B. Vì nó có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan.

C. Vì nó là tế bào biểu bì kéo dài.

D. Vì nó có không bào lớn.

4. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có rễ thở ?

A. Cây trầu không, cây hồ tiêu, cây mắm.

B. Cây cải củ, cây bần, cây khoai tây.

C. Cây mắm, cây bụt mọc, cây bần.

D. Cây bụt mọc, cây tầm gửi, cây phong lan.

Lời giải

Câu 1

Trong các miền của rễ thì miền hút là quan trọng nhất. Miền hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan trong đất cung cấp cho cây.

Câu 2 

Nước và muối khoáng rất cần thiết cho đời sống của cây, nếu thiếu nước và muối khoáng thì mọi hoạt động sống của cây sẽ bị rối loạn, đình trệ.

Ví dụ : Khi trồng cây, nếu thiếu muối đạm cây sẽ phát triển kém, năng suất thấp. Nếu thiếu muối lân cây sẽ mềm yếu, đẻ nhánh kém, sinh trưởng của rễ kém ; đối với cây ăn quả cho năng suất thấp, quả chín muộn. Nếu thiếu kali cây chậm lớn, mép lá cây thường quăn, lá màu vàng khô.

Câu 3 

1

2

3

4

B

c

A

c