Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 3 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1Cơ thể thực vật lớn lên bằng cách nào ?

Câu 2 . Sự lớn lên của các cơ quan của thực vật là nhờ những quá trình nào ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Cơ thể thực vật lớn lên do những yếu tố nào ?

A. Sự tăng kích thước của từng tế bào do sự lớn lên của tế bào.

B. Sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia.

C. Câu A và B sai.

D. Cả A và B.

2. Mô là gì ?

A. Là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

B. Là nhóm tế bào thực hiện những chức năng khác nhau.

C. Là nhóm tế bào cùng thực hiện một chức năng.

D. Là những tế bào có cấu tạo khác nhau cùng thực hiện một chức năng.

3. Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với cây ?

A. Làm cho cây duy trì nòi giống.

B. Làm cho cây lớn lên

C. Giúp cây phát triển nòi giống.

D. Giúp cây sinh trướng và phát triển.

Lời giải

Câu 1

Cơ thể thực vật được cấu tạo bởi các tế bào, lớn lên do sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từng tế bào do sự lớn lên của tế bào.

Câu 2 

Sự lớn lên của các cơ quan của thực vật là do 2 quá trình phân chia tế bào và sự lớn lên của tế bào :

-     Tế bào mô phân sinh của rễ, thân, lá phân chia tế      bào non.

-      Tế bào non lớn lên      tế bào trưởng thành.

Câu 3 

1

2

3

D

A

D