Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Các bộ phận của thân non có chức năng gì ?

Câu 2 . Hãy chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi ghi vào cột trả lời.

Cột A

Cột B

Trả lời

1. Dác

a)    Là lớp gỗ màu sáng.

b)       Là lớp gỗ màu thẫm.

c)       Nằm ở phía ngoài.

d)       Nằm ở phía trong.

e)   Gồm những tế bào mạch gỗ.

f)    Gồm những tế bào chết, vách dày, rắn chắc.

g)       Có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

h)      Có chức năng nâng đỡ cây.

1 ...

Lời giải

Câu 1

Thân non bao gồm vỏ và trụ giữa, vỏ bao gồm biểu bì và thịt vỏ, biểu bì gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sít nhau, bảo vệ cho các phần bên trong của thân.

Thịt vỏ gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn tế bào biểu bì, một số tế bào chứa diệp lục có màu lục. Các tế bào này tham gia vào quá trình quang hợp tạo chất hữu cơ nuôi cây. Trụ giữa bao gồm các bó mạch và ruột. Các bó mạch xếp thành một vòng bó mạch bao gồm mạch rây với những tế bào sống, vách mỏng, vận chuyển chất hữu cơ do lá chế tạo, mạch gỗ với những tế bào có vách dày hoá gỗ, không có chất tế bào, vận chuyển nước và muối khoáng. Ruột gồm những tế bào có vách móng có chức năng dự trữ.

Câu 2

1

1

a, c, e, g

b, d, f, h