Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Thực vật có vai trò gì đối với động vật và đời sống con người ?

Câu 2 . Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các vùng địa lí)

Cột B

(Đặc điểm khí hậu)

Trả lời

1. Ngoài chỗ trống.

2. Trong rừng.

2 Trong rừng.

a) Nắng nhiều, gay gắt.

b) Ánh sáng yếu.

c) Nhiệt độ cao.

d) Nhiệt độ thấp.

e) Khô.

f) Ẩm.

g) Gió mạnh.

h) Gió yếu

h) Gió yếu.

1 ...

2 …

2 ...

Lời giải

Câu 1 

- Vai trò của thực vật đối với động vật :

+ Cung cấp thức ăn cho nhiều động vật.

+ Cung cấp ôxi dùng cho hô hấp của động vật.

+ Cung cấp nơi ở, nơi sinh sản cho một số động vật.

- Vai trò của thực vật đối với đời sống con người :

+ Cung cấp gỗ cho các ngành công nghiệp và xây dựng.

+ Cung cấp thức ăn cho con người.

+ Dùng làm thuốc.

+ Một số cây có hại cho sức khoẻ con người.

Câu 2 

1

2

a, c, e, g

b, d, f, h