Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Cây dương xỉ đại diện cho nhóm Quyết có đặc điểm gì về cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản?

Câu 2  Bào tử của dương xỉ có gì khác bào tử của rêu ?

Câu 3 Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Cây rêu có những đặc điểm cấu tạo gì ?

A. Đã có thân, lá nhưng cấu tạo vẫn đơn giản, thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn.

B. Chưa có rễ chính thức.

C. Chưa có hoa ; sinh sản bằng bào tử.

D. Cả A, B và C.

2. Vì sao thực vật Hạt kín lại có thể phát triển đa dạng, phong phú như ngày nay ?

A. Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng : rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ... trong thân có mạch dẫn phát triển.

B. Có hoa, quả với nhiều dạng khác nhau, hạt nằm trong quả là một ưu thế của các cây hạt kín vì nó được bảo vệ tốt hơn.

C. Môi trường sống đa dạng.

D. Cả A, B và C

Lời giải

Câu 1 

Dương xỉ có những đặc điểm sau :

-  Cơ quan sinh dưỡng : có rễ, thân, lá chính thức bên trong đã có mạch dẫn ; thân có dạng thân cỏ nhỏ, có thân rễ ; lá đa dạng, lá non thường cuộn tròn ở đầu.

- Cơ quan sinh sản và sự sinh sản : sinh sản bằng bào tử ; bào tử nằm trong túi bào tử, túi bào tử họp thành ổ túi ở mặt dưới lá.

Câu 2 

Bào tử của dương xỉ được hình thành trước lúc thụ tinh (khác rêu), vì vậy được gọi là bào tử vô tính. Bào tử của dương xỉ nảy mầm thành nguyên tản, trên đó mang cơ quan sinh sản hữu tính (túi tinh và túi noãn). Cây dương xỉ con được hình lành sau quá trình thụ tinh giữa tinh trùng và noãn cầu, lúc đầu còn mọc trên nguyên tản, nhưng sau sẽ sống độc lập khi nguyên tản héo đi. Khác với rêu, bào tử của dương xỉ không phát triển trực tiếp thành cây con, cây dương xỉ con mọc ra từ nguyên tản, nguyên tản phát triển từ bào tử.

1

2

D

D


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”