Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Đại cương - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Cây một năm khác cây lâu năm ở điểm nào ?

Câu 2Cây thông có quả thông, có hoa đực, hoa cái, vậy thông có nằm trong nhóm thực vật có hoa không ?

Câu 3  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây lâu năm ?

   A. Cây đa, cây si, cây bàng.

   B. Cây dừa, cây cải, cây ổi.

   C.   Cây bạch đàn, cây cải cúc, cây vải.

   D.   Cây na, cây táo, cây su hào.

2. Thực vật không có hoa khác thực vật có hoa ở những điểm nào ?

A. Thực vật không có hoa thì cả đời chúng không bao giờ ra hoa.

B. Thực vật có hoa đến một thời kì nhất định trong đời sống thì ra hoa, tạo quả và kết hạt.

C. Câu A và B đúng.

D. Câu A và B sai.

Lời giải

Câu 1 

- Nhiều cây từ khi nảy mầm đến khi ra hoa, kết quả rồi chết đi chỉ trong vòng 3, 6 tháng hoặc 1 năm. Đó là cây một năm như cây ngô, lúa, khoai lang, đậu, lạc, cải…

- Các cây gỗ như cà phê, cao su, xoài, mít, nhãn, bưởi... sống nhiều năm ; thường ra hoa, kết quả nhiều lần trong đời sống. Đó là những cây lâu năm.

Câu 2 

Những cây như thông, trắc bách diệp, pơmu... có cơ quan sinh sản cái, mọi người thường gọi là quả nhưng đấy chỉ là những nón cái đã chín, chứa các hạt trần nằm trên lá noãn mở. Hoa đực cũng chỉ là nón đực. Đó chưa phải là hoa, quả, vì vậy chúng không nằm trong nhóm thực vật có hoa.

Câu 3 

1

2

A

C